Vind de beste reiniging specialist

Vind de beste reiniging specialist

Gratis en vrijblijvend

Algemene Voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden.

0.Definities

Wij, we, ons: Het platform vergelijkreiniging.nl beheert door: Vraag het Guus. kantoorhoudende te (5671 GH) Nuenen aan het adres Parkstraat 54 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62602411.
Jij, jou, je: Dat ben jij of het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een offerte uitbrengen of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.
Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij de deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.
1.2 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.
2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.
2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, zoals reiskosten, advertentiekosten en toeslagen.
2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een offerte of aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.
3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.
3.4 Wij kunnen de met jou overeengekomen prijs wijzigen, zonder dat jij het recht om de Overeenkomst te beëindigen, als deze prijsstijging komt uit veranderde wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet te verwachten waren.

4.Wat we van jou verwachten
4.1 Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld.
4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar, van voldoende kwaliteit en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.
4.3 Jij zorgt voor alle vergunningen, toestemmingen en/of ontheffingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
4.4 Jij zorgt dat wij bij de digitale omgeving kunnen waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd en dat deze geschikt is. Zo kan het zijn dat je wachtwoorden aan ons moet geven, moet zorgen voor een geldig SSL-certificaat of voor een advertentiebudget bij een bepaald platform. Eventuele kosten voor de locatie en de eisen hieraan, zijn voor jouw rekening.
4.5 Ook verwachten we van jou dat jij je aan de servicevoorwaarden en beleidsregels van derden partijen houdt, waar wij een gedeelte van de Overeenkomst uitvoeren. Bijvoorbeeld van Google, Facebook of Instagram.
4.6 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichtingen uit dit artikel hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.2 Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.
5.3 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.
5.4 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden laten verrichten door derden. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van deze derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken. Wil je derden inschakelen en heeft dat invloed op de uitvoering van onze Overeenkomst? Overleg dan vooraf even met ons wat de mogelijkheden zijn.
5.5 Onze opdracht omvat nooit:
 het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
 het doen van onderzoek naar eventuele beschermingsvormen voor intellectuele eigendomsrechten;
 het controleren van de spelling, grammatica, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou en derde aangeleverde gegevens en informatie;
 het toetsen of jouw instructies voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij wij dit hebben afgesproken.
5.6 Wij kunnen de Overeenkomst in verschillende fases uitvoeren (“deelleveringen”) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan de jou in rekening te brengen. In sommige gevallen kunnen wij om jouw goedkeuring vragen voordat wij verder gaan naar een volgende deellevering. Als jij deze goedkeuring niet geeft, dan kunnen wij wachten met het verder uitvoeren van de Overeenkomst.
5.7 Het ontwikkelen van een website verloopt in fases. Wij stellen jou na iedere deeloplevering in de gelegenheid om binnen 7 dagen feedback te geven op wat wij hebben opgeleverd. Waar mogelijk zullen wij jouw feedback verwerken. Als jouw feedback afwijkt van de offerte, beschouwen wij dit als meerwerk en kunnen wij hiervoor extra kosten in rekening brengen. Als je akkoord hebt gegeven vervalt het recht om achteraf hierover te klagen.
5.8 Standaard communiceren wij in het Nederlands, wel zo makkelijk. Wel kan het voorkomen dat wij bepaalde rapporten en andere documenten in het Engels opleveren. Dit werkt nu eenmaal met bepaalde programma’s zo.
5.9 Als jij en wij samen na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.

6. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen
6.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:
 jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt;
 wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst;
 door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen;
 jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen; of
 er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van producten of diensten;
 er omstandigheden zijn, waardoor het niet meer redelijk is om van ons te vragen dat wij de Overeenkomst nog nakomen.
In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
6.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.
6.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.
6.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren. Zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te hoeven betalen.
6.5 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook en aan alle verplichtingen is gedaan, kunnen wij op jouw verzoek een kopie van de (relevante) gegevens overdragen aan jou of een andere partij ook kunnen wij zorgen voor een eventuele overdracht van werkzaamheden. De kosten die wij hiervoor maken, kunnen wij bij jou in rekening brengen. Wij hebben geen verplichtingen om bepaalde gegevens voor jou beschikbaar te houden.

7. Als jij de Overeenkomst wil annuleren
7.1 Wil je de Overeenkomst deels of helemaal annuleren? Dat kan alleen met onze goedkeuring. Wij mogen dan de kosten van de al gemaakte uren en werkzaamheden, en de eventuele kosten voor al uitbesteedde diensten of bestelde producten, bij jou in rekening brengen. In ieder geval tot aan de annuleringsdatum. Wij ontvangen van jou dan een minimale vergoeding van 40% van de totale overeengekomen of begrote kosten die voor de uitvoering van de Overeenkomst door jou verschuldigd zouden zijn. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij ook om een volledige schadevergoeding vragen.
7.2 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen.
7.3 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.

8. Overmacht
8.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.
8.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen of een algemene elektronische of internetstoring.
8.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.
8.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

9. Vergoedingen en betaling
9.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een deel van onze vergoeding kan bij vooruitbetaling verschuldigd zijn. Onze werkzaamheden zullen we dan pas aanvangen na ontvangst van deze deelbetalingen. De overige betalingen zullen gefaseerd plaatsvinden, maar in ieder geval altijd binnen 14 dagen na afronding van de Overeenkomst.
9.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
9.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.
9.4 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.
9.5 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
9.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.
10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:
 als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;
 door de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
 als andere personen zich niet houden aan algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften;
 omstandigheden die buiten onze macht liggen.
10.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
10.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
10.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
10.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

11. Vrijwaring
11.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden. Deze vrijwaring geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk rust op de door jou aangeleverde of opgeleverde materialen, gegevens, beelden, etc.
11.2 Jij garandeert aan ons dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart ons voor eventuele schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.
11.3 Als jij onze resultaten gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaar jij ons voor elke aansprakelijkheid voor schade geclaimd die door jou of door een derden wordt geclaimd.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle (deel)producten die wij leveren blijven eigendom van ons, totdat jij aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst hebt voldaan. Wel blijft wat wij in artikel 13 hebben afgesproken van toepassing.
12.2 Omdat deze producten van ons blijven, mag jij ze niet verkopen, aan een ander leveren of op een andere manier vervreemden. Ook heb jij niet het recht om deze producten te verpanden of andere rechten op de producten te verlenen.
12.3 Jij geeft ons nu, vooraf, toestemming om (digitale en fysieke) plaatsten te betreden waar onze producten zich bevinden om deze terug te nemen. Deze toestemming is onvoorwaardelijk en kan jij niet meer intrekken.
12.4 Als jij (mogelijk) in betalingsmoeilijkheden komt, dan vertel je ons dit zo snel mogelijk.

13. Intellectuele eigendom
13.1 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden derhalve te allen tijde alle rechten op de door ons gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, websites, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
13.2 Wanneer alle verplichtingen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons opgeleverde resultaat (intern) gebruiken. Dit betreft een gebruikslicentie. Zijn er geen afspraken gemaakt over het gebruik? Dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot waar het product of de dienst in eerste instantie voor is bedoeld. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet aan andere overdragen, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben gemaakt.
13.3 Bronbestanden blijven altijd in onze eigendom, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeenkomen. Mocht je de bronbestanden of intellectuele eigendomsrechten op onze ontwerpen willen ontvangen, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
13.4 Wij mogen de documentatie, codes, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald. Natuurlijk delen we nooit jouw vertrouwelijke informatie met andere.
13.5 Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen.

14.Geheimhouding
14.1 Wij vinden het belangrijk dat de door jou aan ons verstrekte informatie met de nodige zorgvuldigheid wordt behandeld en vertrouwelijk blijft. Niet alleen tijdens deze Overeenkomst, maar ook na afloop daarvan.
14.2 Voor de door jou aan ons verstrekte informatie geldt dat deze door ons als vertrouwelijk behandeld wordt en dat deze informatie – zonder jouw toestemming – niet gedeeld of geopenbaard wordt als dit niet nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
14.3 De geheimhoudingsverplichting stopt als de betreffende informatie openbaar bekend wordt, maar niet als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel.
14.4 De geheimhouding blijft natuurlijk ook na een (onverhoopte) schending of na afloop van de Overeenkomst gewoon van toepassing.
14.5 Wij hebben het recht om jou als klant te vermelden in onze (online)portfolio en andere reclame uitingen. Daarbij kunnen wij een korte omschrijving van de werkzaamheden vermelden. Bij deze vermelding kunnen wij eventueel het logo van jouw bedrijf vermelden. Als je dit liever niet hebt, laat het ons dan even weten.

15. Klachten
15.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag binnen 7 dagen na uitvoering van de Overeenkomst of na levering.
15.2 Wel vragen we aan jou, om binnen 7 dagen na levering, een product te onderzoeken en checken of het product kan worden gebruikt zoals valt te verwachten. Als je op een later moment achter een niet zichtbaar gebrek komt, dan vragen we je om dit binnen 14 dagen na ontdekking te melden aan ons.
15.3 Voor het testen van een website geven we jou 2 kalendermaanden de tijd. Tijdens deze periode kun je verbeterpunten die je tegenkomt aan ons doorgeven. Wij maken hierbij wel een verschil tussen bugs (fouten) en extra functionaliteiten (wensen). Eventuele bugs zullen wij waar mogelijk herstellen. Op- of aanmerkingen die worden gemaakt na 2 kalendermaanden behandelen wij als een nieuwe opdracht.
15.4 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
15.5 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.
15.6 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.
15.7 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.
15.8 Het kan natuurlijk gebeuren dat er een afwijking is in de kleur, kwaliteit en vorm van geleverde producten en ontwerpen. Ook kunnen kleuren op digitale schermen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. (Kleur)afwijkingen kunnen geen reden vormen voor klachten, afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst en/of een schadevergoeding, als de (kleur)afwijkingen in de handel gebruikelijk of van geringe betekenis zijn.
15.9 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 15.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
15.10 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
15.11 Als het geleverde na oplevering niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als jij zelf wijzigingen aan het geleverde hebt gemaakt of door andere hebt laten verrichten vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
15.12 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegen ons en bij de Overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.

16. Privacy
16.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken, dan moet je zorgdragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

17. Bij problemen…
17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
17.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
17.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer nodig zijn.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij gebruik maken van functionele cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

• Recht op rectificatie en aanvulling Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

• Recht op vergetelheid Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

− wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

− jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

− jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

− er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of − wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of − jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

• Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

• Recht op dataportabiliteit Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Contact

VraaghetGuus.nl

Parkstraat 54

5671 GH Nuenen

guus@vraaghetguus.nl

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Ben je een vakspecialist?

Wij brengen je eenvoudig in contact met klanten die actief op zoek zijn naar jouw diensten. Meld je aan via het formulier.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten